1 Артзавод

1Артзаводты жасауда өз үлесін қосқандарға алғысымды білдіргім келеді. Мен үшін жобаға қатысқандардың әр қайсының пікірі маңызды болды. Бұл жоба әлі де виртуалды аяда. Бірақ онда басты нәрсе бар — ол бүкіл әлемдік Арт нарығы деңгейіндегі жаңа АРТ нысаналарды туындау қабілеттілігі. Жобада бірнеше заманауй өнер бағыттарын қйыстыруға мүмкін болды, бұл оның тек қана бар екендігін емес, әрқыйлылығын білдіреді! Онекі суретшінің әрқайсы нысаналарына, өзінің икемділігін, жанын және күшін салды. Олардың барлығы жеке сипаттамаға, ілтипатқа лайық және әр суретші- Жер жүзі. Алғашқы бірінші Арт Жобадағы онекі еселік жер жүзіне мыңда бір алғыс.

Ізгі тілекпен,
Серік Буксиков.

Хочу сказать спасибо всем тем, кто внес свой вклад в создание 1 Артзавода. Для меня было очень важно мнение каждого, кто был вовлечен в этот проект. Пока этот проект находится в виртуальном пространстве. Но у него есть главное — способность генерировать новые АРТ-ОБЪЕКТЫ на уровне мирового арт рынка.

В проекте удалось совместить многие направления современного искусства, это говорит о том, что оно не просто существует, оно многогранно! Каждый из 12-ти художников вложил в свой объект свое умение, душу и силу. Каждый достоин отдельной аннотации, внимания и каждый художник — ВСЕЛЕННАЯ. Спасибо за 12-тикратную Вселенную в начальном первом Арт Проекте.

С уважением,
Серик Буксиков.

I would like to thank all those people who had made an input to make 1ArtZavod real. I have really appreciated all the opinions I got through the project. It is a virtual space so far, but the main thing is that the project has potential to generate new ART OBJECTS on a global art market level. We’ve succeeded in combining distinct directions of modern art and the project has proved that the modern art not just exists but versatile as well! One in 12 artists has put his competence, soul and strength into its own object.  Each of the artists is a UNIVERSE, and deserves own annotation and attention to pay. Thanks for the twelvefold universe in an entry-level, in the FIRST ART PROJECT.

Best regards,
Serik Booxikov.